Tietosuojaseloste

Flowest Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Rekisterinpitäjä

Flowest, 3015969-6

Pallokentäntie 19 A 2

10120 Tähtelä

puh. +35850 405 4126

 

Yhteyshenkilö

Veera Westerholm

Pallokentäntie 19 A 2

10120 Tähtelä

Puh. +35850 4054126

veera.westerholm@flowest.fi

 

Rekisterin nimi

Flowest asiakastietorekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Rekisteröidyt ja rekisterin tietosisältö

Asiakastietorekisterissä ovat asiakkaat ja yhteistietonsa jättäneet henkilöt ja yhteistyökumppanit. Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Asiakkaisiin liittyvää, ei sähköisessä muodossa olevaa dokumentaatiota (kuten testauslomakkeet ja muut paperiset asiakasmateriaalit) säilytetään Flowestin hallinnoimassa tilassa lukitussa kaapissa asiakassuhteen ajan, jonka jälkeen paperilla oleva materiaali tuhotaan. Henkilötiedot voidaan säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja käsittely

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.  

 

Järjestelmät, joihin asiakastietoja tallentuu:

Hubspot: Hubspot on alusta, johon Flowest voi tallentaa yhteystietosi ja lähettää uutiskirjeitä.

Holvi: Holvin Yritystili on palvelu, jota Flowest käyttää laskuttaakseen asiakkaitaan

Vello: Vello on potilastieto- ja ajanhallintajärjestelmä. Järjestelmään ei tallennu potilaskirjauksia, potilaskirjaukset ohjautuvat Vellon kautta suoraan Kanta-järjestelmään.

Roundcube -webmail: Flowest käyttää suoraan sähköpostiviestintään myös Roundcube-sähköpostia.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet ja yritys huolehtii, että yrityksen käytössä olevien laitteiden tietoturvasta huolehditaan asianmukaisilla suojaohjelmilla. Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat vain yhteyshenkilön käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään. Käyttäjää sitoo vaitiolovelvollisuus. Paperisessa muodossa olevat henkilöasiakirjat säilytetään lukitussa tilassa.

 

Tarkastusoikeus ja muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

• Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle; tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät osoitteesta tietosuoja.fi.